Архив- документи 2020г.

график

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021г. за безопастност на движението по пътищата

Првенция за ранно отпадане на ученицитe

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Училищна програма мерки за превенция наотпадането от училище

Програма за равни възможности

Програма за повишаване качеството

Програма за предоставяне равни възможности за приобщаване деца и ученици от уязвими групи 2020-2021г

Форми на обучение

Превенция за ранно напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици

Правилник за дейността 2019-2010г.

Правила и мерки за работа на ОбУ „Неофит Рилски“ в условията на COVID 19

Актуализация на Плана за квалификационната дейност 2020-2021г.

План за квалификационната дейност за 2020 – 2021г.

Годишен план 2020 – 2021г.

Годишен план

СТРАТЕГИЯ

Протокол от ПС от 06.11.2020г.

Протокол от ПС 23.11.2020г.

Заявление за участие във втори етап на на класиране за прием в VIII клас