Квалификации от май 22г.

На 21.06.2023г. в ОбУ“Неофит Рилски“ се проведе обучение в две теми, първата от която: „Изкуството да овладеем стреса. Пътят към промяната в себе си. Стратегии и техники. Превенция на агресията. Емоционална интелигентност“. Присъстваха 36 учителя.

Втората тема: „Взаимодействие, комуникация и работа с поведнически разстройства, синдром на дефицит на вниманието и комуникацията. Преодоляване на изоставането в социализацията“. Присъстваха 35 учителя. Обучението беше проведено от обучителни организации „Медика Превент“ ЕООД , „Пачалов“ЕООД, Център за професионално обучение „Обсерватория“ и „Стратегия“ ЕООД.

На 12.05.2023г. в НСА “Васил Левски”, гр. София се проведе научно- практическа конференция на тема: “Приобщаващо образование – социално-психологически, педагогически и философски аспекти в часовете по физическо възпитание и спорт с ученици със СОП и от уязвими групи“, в която участваха с разработки директори и учители на образователни институции от Софийска област.

На 27.03.2023г. се проведе онлайн обучение на тема „Спазване на Правилата за информационна сигурност и най-често допускани грешки при провеждане на НВО“ организирано от „Орак Академия“. Обучението се проведе в онлайн платформата www.edu-box.com по график в две сесии, сутрешна и следобедна. Регистрираха се за обучението целия педагогически персонал от 80 преподавателя.

Тема на обучението:

  1. „Проектно – базирано обучение“ – доц. д-р Надежда Калоянова;
  2. “STEM” – подход в образуванието “-  доц. д-р Надежда Калоянова;
  3. „Ефекти регулация на стреса. Дистрес и преработване на тревожни преживявания. Синдром на прегарянето“ – д-р Ирена Соколова;
  4. „Персонализирано обучение и невропедагогика в класната стая“ – проф. дпн Дора Левтерова-Гаджалова;
  5. „Развитие на позитивна училищна среда“ – проф. д-р Галин Цоков

Място на провеждане: х-л „Феникс“, гр. Хисаря, ул. Стряма №1. Обученията за всяка група са в рамките на 5 дни. Първият ден е предвидено пристигането на участниците да става до 14:00, откриването на обучението е от 15:00 от д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ. През следващите дни се провеждат обученията, като в последния ден обучението е до 13:00 часа. За периода от 27.06.2022г. до 01.07.2022г. ще присъстват 4-ма учители.За периода от 29.07.2022г. до 02.08.2022г  ще присъстват 5-ма. Наименование на обучителната организация: СБУ.

Тема на обучението: „Работа с деца билингви – трудности и проблеми“.

Място на провеждане: ОбУ“Св. Св. Кирил и Методий“ с. Девене обл. Враца – обмяна на опит. За периода от: 01.07.2022г. до 03.07.2022г. Участие ще вземат 45 служители на ОбУ“Неофит Рилски“ гр. Самоков.