Проекти

„Еразъм +“ – ученическа практика – 18.10 – 03.11.23г.

В периода 18.10. – 3.11.2023г. 15 ученици от Обединено училище „Неофит Рилски“ – гр. Самоков с ръководители – Николай Николов – Педагогически Съветник и Татяна Копаранова – Старши учител, взеха участие в програма „Еразъм+“ – обмен на ученически практики в гр. Лимасол , о. Кипър.

В изпълнение на целите на програмата за социално приобщаване и образователна мобилност, учениците пътуваха до партниращата ни държава / Кипър/ и в продължение на 14 дни, обмениха опит и практикуваха на реално работно място.

Участниците от специалност ‚Текстообработка“ се запознаха и усвоиха инструментите на нова за тях програма за презентиране, а практикантите по специалност: „Шивачество“ стажуваха в дизайнерско ателие.

Ученическият обмен премина в много ползотворни срещи, посещение на забележителности и музеи на о. Кипър, нови запознанства с практиканти от други държави, създаване на нови приятелства и опознаване на други култури.

Програмата завърши с връчване на сертификати за успешна практика и усвояване на нови умения.

Група учители от ОбУ „ Неофит Рилски“ – гр. Самоков, участващи в проект „Еразъм+“  

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“
АКРЕДИТИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА ОБУЧАЕМИ И ПЕРСОНАЛ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


Проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000121694

Име на организацията: Иновативно обединено училище „Неофит Рилски“ – гр. Самоков

Цели:

  • Повишаване на възможностите за приобщаващо образование и професионално обучение с практико-приложна стойност чрез провеждане на ученическа мобилност
  • Осигуряване на непрекъснатост на процесите по усъвършенстване и актуализиране на уменията на

педагогическия състав чрез международна мобилност за обучения и обмяна на добри практики

  • Надграждане капацитета на ИОУ „Неофит Рилски“ за управление на проекти и развитие на

международно сътрудничество и партньорства

Начало: 01.06.2023 г.
Край:     31.08.2024 г.

Необходими документи:

От 28.03.2023г. в Обединено Училище „Неофит Рилски“ стартира дейност 5 по проект BG05M2OP001 – 5.001.0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. В допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда ще се включат ученици от I, II, IV, VIII и IX клас. Целта на обучението е да намали натрупването на пропуски при овладяването на учебното съдържание.

За периода 01.01.2023г. – 31.01.2027г. ОбУ“Неофит Рилски“ ще изпълни 5 проекта по „Еразъм Акредитация“. Във всеки от 5-те проекта ще вземат участие:

-20 ученици;

-5учители за 10 дневни визити за обмен;

-2ръководители;

-ръководството на училището.

Проект„Подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение в община Самоков” Договор  № BG05M2ОP001-3.020-0011

От месец март 2022г. в Обединено училище „Неофит Рилски“ стартира проект „Подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение в община Самоков“, договор  № BG05M2ОP001-3.020-0011, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 Целта на проекта е слабограмотните лица да овладеят основни умения в областта на четенето, математиката, природните науки, базови цифрови и комуникативни умения и по този начин да не са рискова група на пазара на труда. В изпълнение   на проектното предложение ще бъдат организирани  курсове за ограмотяване на възрастни  и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап в класовете 5, 6 и 7 клас. Това ще даде възможност за по-добра реализация на пазара на труда на участващите в такива форми. Ще бъдат подобрени социалните и комуникативните умения на целевите групи. Ще се усъвършенства усвояването на нови знания, което ще доведе до повишаване на качеството им на живот. Участието на възрастни в курсове за ограмотяване, както и в курсове за усвояване на учебно съдържание от класове в прогимназиалния етап и получаването на документи за придобити компетентности в рамките на основната образователна степен след успешно полагане на необходимите изпити, ще им даде възможност да продължат образованието си, да се включат в пазара на труда или да продължат обучението си за придобиване на степен на професионална квалификация.

Обединено училище „Неофит Рилски“ стартира обучение  по проект № BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 “Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” | Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ

Здравейте!

От  10.06.2021г. в   Обединено училище „Неофит Рилски“ стартира обучение  по  проект BG05M2OP001-5.001-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с цел да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи. Да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.Учениците се обучават в групи от по 5 обучаеми. Сформирани са 35 групи за обучение на ученици и 12 групи за обучение на родители. Всички участници получават таблети предоставени от Министерствово на образованието по време на заниманията. Същте  прояват голям интерес и отговорност към заниманията и се справят отлично с поставените задачи от ръководителя на групата.

Темите,  по които се обучават по Дейност №2 са :

Запознаване с електронната платформа MS TEAMS; регистрация и вход в платформата; Какви часове ще имам?; Влизане в час и предаване на домашна работа.

По дейност № 4 :

Запознаване с платформите на Школо  и MS TEAMS.

 Обучението е насочено към повишаване уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Програмата ще даде широта на обучаемите да участват качествено в обучение от разстояние. По време на обучението обучаемите- ученици и родители ще имат възможността да се запознаят подробно с функционалностите на платформата. Обучението ще помогне на обучаемите да изгради у тях възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и ще им помогне да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОбУ „Неофит Рилски“ гр. Самоков кандидатства и спечели проект обявен от МОСВ и ПУДОС в рамките на Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ -2021г. на тема „Обичам природата  и аз участвам“

Главната цел  на проекта е: Превръщане на училищния двор в екологично чиста зона с късче от природата за учебни занимания, отдих и формиране на екологично чиста култура в децата и учениците.

 Успешното  реализиране  на проектните дейности ще обогати знанията, уменията и грижите на учениците към околната среда и ще възпита у тях отношение към екологичните проблеми.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Обединено училище „ Неофит Рилски“  с директор Евтимия Босева кандидатства  и спечели проект „ИНТЕРЕКТИВЕН STEM ЦЕНТЪР С ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ“.

Проектът предвижда модернизирането на 3 специализирани кабинета, разпределени съответно- Биология, Химия, Физика. 

Този проект има за цел да обособи трите кабинета по природни науки, като модерен STEMSciensce, Technology, Engineering, Maths) 

център, където ще се провежда обучение с интерактивни технологии.

Проектът е на стойност 35 860 лв. и  одобрен от МОН. Парите са преведени по сметка на училището.