Иновативно училище

В края на учебната 2020/2021 година Обединено училище „Неофит Рилски“ – гр. Самоков получи статут на иновативно.

Цел на иновацията е усвояването на български език по метода „учене чрез игра“ от деца билингви, чиито майчин език е ромският и са с различно равнище на владеене на съвременния български книжовен език.

Иновацията се осъществява чрез игра с ЛЕГО конструктори като начин да се преодолее по-лесно съпротивата по отношение на ученето. За по-лесна адаптация на децата към училището и образователния процес, за развитие на говорните и познавателните им способности, както и за затвърждаване на учебното съдържание се създаде ЛЕГО стая, в която децата от подготвителните групи играят с конструкторите ЛЕГО и усвояват българския език.

Методът „учене чрез игра“ е изключително ползотворен при малките ученици. Създава позитивна нагласа за учене, намалява нивото на стрес и раздразнение. Игровият подход е особено подходящ за усвояване на нови думи, запознаване с цветовете, осъзнаване на посоките, създаване на количествените представи, групиране по признаци. Едновременно с повишаване на комуникативните компетентности се усъвършенства умението да се правят изводи и обобщения. Подпомага се общуването между децата и изграждането на емпатия. ЛЕГО има неограничен потенциал – подобрява вниманието, стимулира пространственото мислене, наблюдателността, развива фантазията и въображението, както и творческите способности. В рамките на четири последователни години децата ще усвояват и надграждат знанията по български език, а игровият подход с цветните тухлички ще ги подготви за големия свят.

Учителите вече придобиват опит в работата с ЛЕГО конструктори. В началото на месеца се проведе обучение на тема: „Социално и емоционално развитие и езикова култура с Lego Education“. Лектори на обучението на учителите, преподаващи в първите класове и в някои от подготвителните групи бяха Джейми Лоурънс и Еми.

Учениците от подготвителните групи вече проведоха и първото си занятие в ЛЕГО стаята, а ефектът се оказа впечатляващ – повишен интерес и добро настроение.

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез нови образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми, повишава качеството на образованието, т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови методи на преподаване на учебния материал.