Иновативно обединено училище ,,Неофит Рилски‘‘ гр. Самоков има над четиридесетгодишна  история.

Нашето училище възниква като ОПУ ,,Н.Рилски‘‘ през далечната 1978 година след разделянето на ОУ ,,Христо Смирненски‘‘ Учениците идват в освободената сграда на СПТУ по машиностроене и използват добрата материална база от кабинети и учебни работилници по дървообработване, шлосерство и шивачество.

Училището ни преминава през различни етапи на развитие.

През 1992 година според новите учебни планове се образуват професионални паралелки след завършен шести клас, а през 2009 год. това става след седми клас. След завършване на пълния курс на обучение учениците  получават свидетелство за основно образование и първа квалификационна степен по професиите – шивачество, производство на врати и прозорци, производство на тапицирани изделия след полагане на държавни изпити.

Обединено училище ,,Н.Рилски‘‘ е общинска собственост и обитава красива масивна четириетажна сграда, строена още през 40 години на двайсети век. Разполага с 20 класни стаи, оборудвани кабинети по биология, история, физика, химия, техническо чертане, учебна работилница по шлосерство, както и с голям физкултурен салон. Училището ни е газифицирано, санирано , притежава две компютърни зали, принтери,  сканиращи устройства , телевизори, DVD.  От 2008 год. училището ни притежава собствено знаме и лого.

През учебната 2017/18 по заповед на МОН двете училища – ОУ ,,Петър Берон‘‘ и ОПУ ,,Н.Рилски‘‘ се обединиха в Обединено училище ,,Неофит Рилски‘‘ с персонал от 105 души, от които 79 педагогически. Училището ни обучава над 900 ученици от ромски произход – от предучилищни групи до 10 клас. Работата се извършва в две сгради – от предучилищна възраст до четвърти клас –втора сграда, и от пети клас до десети – първа сграда.

Приоритет на учителския колектив е не само обучението и възпитанието  на децата билингви, но и тяхното социализиране и реализация в ожществото. За тази цел са провеждани множество екскурзии из България, посещения на музеи, участие във викторини и  състезания. Особено въздействие за тяхното патриотично възпитание има и провеждането на тържества, посветени на 1 ноември, Коледа, 19 февруари, 3 март и най-вече участието на децата в подготовката и провеждането на патронния празник на училището през месец май, както и представянето им на градски тържества с фолклорни програми.

Извънкласните форми на работа са насочени в областта на физкултурата и изобразителното изкуство.  Наши отбори по тенис на маса, волейбол, футбол, бадмингтон, а отскоро и по крикет, взимат призови места в районни, градски и областни първенства, така както и учениците ни печелят награди в конкурси за рисунки.

Обединено училище ,,Н.Рилски‘‘ притежава отличен педагогически колектив от учители специалисти по всички хуманитарни дисциплини, както и по професиите. От учебната 2020/21 година  учениците  изучават и специалността текстообработване.

Висока е степента на квалификация на учителите. Има много преподаватели, наградени с почетни грамоти. Педагогическият колектив участва активно в проектите на МОН – CLASS, Твоят час, Подкрепа за успех и др., както и в допълнителни обучения и семинари за повишаване на квалификацията. Обменят се учителски практики със сродни на нас училища – Велико Търново, Кърджали, Петрич, Гоце Делчев, Кюстендил и други.

Директори през изминалите години са били: Иван Николов, Лазар Тренчев, Фани Радичева, Цветанка Спасова, Мариана Солунска.

От есента на учебната 2020/21 година училището ни има нов, млад директор – г-жа Евтимия Босева, която заедно със сплотения учителски колектив работи усърдно за реализацията на нашите ученици и техния успех в живота, а  това е най-добрата оценка за положения ни труд.